OBCHODNÉ PODMIENKY

Podmienky používania nákupná galéria ELEGANCESHOP


VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIE


1. Všeobecné ustanovenia, Zmluva o sprostredkovaní
1.1 V prípade nákupu tovaru uzatvára kupujúci s prevádzkovateľom nákupná galéria ELEGANCESHOP spoločností ECEVE LTD, Národný 135/34, 110 00 Praha - Česká republika zmluvu sprostredkovateľskú.
1.2 Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Dodávateľom tovaru a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa (Prevádzkovateľ) a Kupujúceho v internetovej nákupnej galérii. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nie koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené v rámci všeobecných podmienok použitia občianskym zákonníkom (zák. Č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. Č. 634/1992 Zb.). Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky pre potreby svojho podnikania. Tento Kupujúci sa riadi všeobecnými podmienkami použitia v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a občianskym zákonníkom (zák. Č. 89/2012 Zb.).
 1.3 Poskytovateľ vyvíja činnosť na to, aby tretie osoby (ďalej len "Užívatelia" alebo "Kupujúci") mali možnosť prostredníctvom internetovej nákupnej galérie nakúpiť tovar od Dodávateľov (ďalej aj "Predajcov"), tj. Uzavrieť s Dodávateľovi zmluvu kúpnej (ďalej len " sprostredkovaná zmluva "). Kupujúci uzatvára s Poskytovateľom formou odoslania záväznej objednávky zmluvu sprostredkovateľskú vr. príkaznej (ďalej len, zmluva '). Po uzavretí zmluvy Poskytovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Kupujúceho a na jeho účet.
1.4 Poskytovateľ sprostredkováva Kupujúcim nákup od Dodávateľov a zastupuje ich pri výmene veľkostí v platení kúpnej ceny (ďalej aj len "služba"). Služba je poskytovaná za odmenu. Odmena Poskytovateľa je už zahrnutá v kúpnej cene tovaru.
1.5 Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Dodávateľom tovaru a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa (Prevádzkovateľa) a Kupujúceho v internetovej nákupnej galérii. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky .. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nie koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.6 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľ, je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené v rámci všeobecných podmienok použitia občianskym zákonníkom (zák. Č. 89/2012 Zb.) A jeho osobitnými ustanoveniami o záväzkoch zo zmlúv uzatvorených so spotrebiteľom a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. Č. 634/1992 Zb.).
1.7 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná oi. Tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Kupujúcim - podnikateľom, sa riadi všeobecnými podmienkami použitia v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zák. Č. 89/2012 Zb.).
2. Výber tovaru k objednaniu, objednávka, uzatvorenie zmluvy
2.1 Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentované vo virtuálnej ponuke umiestnené na webových stránkach internetovej nákupnej galérie .. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, popis, cena a prípadne ďalšie doplňujúce informácie ako sú rozmery tovaru, farba a pod.
2.2 Výber tovaru k objednaniu Užívateľ (Kupujúci) vykonáva jeho vložením do nákupného košíka. Odoslaním objednávky uzatvára Kupujúci zmluvu s Poskytovateľom o záväznom objednaní tovaru od Dodávateľa.
2.3. Po úspešnom vytvorení objednávky zákazník prostredníctvom elektronickej pošty obdrží potvrdenie o prijatí objednávky s označením predmetu zmluvy, cenou a platobné pokyn pre uhradenie kúpnej ceny podľa spôsobu platby akú si kupujúci vybral .. Okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky je zmluva uzavretá.
2.4 Odoslaním objednávky zákazník zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými podmienkami použitia, a že s nimi súhlasí.
2.5 Účinnosť zmluvy je viazaná na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka je úhrada ceny v celkovej výške Kupujúcim.
2.6 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je poskytovateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nie zainteresovaným stranám.
3. Cena, spôsob platby

3.2 Cena sa hradí cez platobnú bránu alebo dobierkou v hotovosti spoločnosti, ktorá zabezpečuje dopravu objednaného tovaru. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet poskytovateľa. Odoslaním objednávky poskytovateľovi sa objednávka stáva záväznou.
4. Dodanie tovaru
4.1 Tovar dodáva Dodávateľ. Obvyklá dodacia doba je uvedená u každého produktu zvlášť. Obvyklá doba odoslania tovaru od potvrdenia objednávky činí 1-5 dní. V prípade, že dodávateľ v tejto lehote tovar nie vyexpeduje, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo od zmluvy odstúpiť v súlade s ust. 8.5 týchto obchodných podmienok.
4.2 Doba dodania produktov zaradených v kategórii Prodame je 2 pracovné dni odo dňa odoslania na adresu v Slovenskej republike a 3 pracovné dni odo dňa odoslania na adresu na slovenskom, doba dodania sa začína počítať odo dňa doručenia e-mailového potvrdenie o odoslaní objednávky.
5. Ďalšie ustanovenia
5.1 Nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku možno uplatňovať u Poskytovateľa alebo u Dodávateľa, cez Poskytovateľa alebo priamo u Dodávateľa.
5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť prostredníctvom zákazníckeho servisu.
5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje riešiť prípadné zámeny tovaru či zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu a to v prospech kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda plynúce z tejto udalosti.
5.4 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.
6. Reklamácia
6.1 Poskytovateľ v súčinnosti s dodávateľmi poskytli kupujúcim cez nákupnú galériu predĺženú záručnú lehotu 3 roky na všetok tovar okrem tovaru označeného výpredaj, kde zostáva pôvodná záručná lehota v trvaní 2 rokov. Poskytovateľ sa zaväzuje riešiť reklamácie výrobkov zakúpených Kupujúcim od Dodávateľa v zákonnej lehote 30 dní. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že prijme reklamáciu produktu na stránke P.O.BOX Q20 040 01 Košice Poskytovateľ nenesie zodpovednosť pote čo objednávateľ zadal nesprávnu adresu a na základe týchto skutočností prešvihnete lehotu na vrátenie tovaru. Poskytovateľ potom doručí tovar na reklamáciu Dodávateľovi na svoje náklady. Zákonná lehota sa počíta od dátumu doručenia výrobku na reklamáciu na vyššie uvedenú adresu Poskytovateľa.
Do zákonnej lehoty sa nezapočítava čas prepravy opraveného / nového výrobku od Dodávateľa alebo Prevádzkovateľa Kupujúcemu.
6.2 Poskytovateľ je povinný vydať spotrebiteľovi k jeho výzve písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Poskytovateľ zároveň informuje spotrebiteľov o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie Prevádzkovateľom alebo Dodávateľom.
6.3 Kupujúci musí postupovať v súlade s reklamačným poriadkom, inak hrozí zdržanie alebo dokonca vrátenie reklamácie späť.
7. Zánik a zmena zmluvy
7.1 Výpoveď zmluvy zo strany Kupujúceho pred dodaním tovaru sa nijako nedotýka činnosti poskytovateľa uskutočnené na základe sprostredkovateľskej zmluvy do doby, než sa Poskytovateľ o výpovede dozvedel. Tzn. zmluvu možno vypovedať bez udania dôvodu kedykoľvek. Upozorňujeme, že údaje o odoslaní tovaru sú menené v našom systéme vždy s určitým oneskorením.
7.2 Ak zistí Poskytovateľ dodatočne, že Kupujúcim objednaný tovar nemá Dodávateľ na sklade, ponúkne Kupujúcemu tovar alternatívne (ak bude takéto k dispozícii) a ak nebude Kupujúcim odsúhlasené, objednávka sa ruší.
8. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí
8.1 Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 419 obč. zákonníka, je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy s Poskytovateľom a Dodávateľom bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu a ak ide o - a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo c ) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy preukázateľne informovať Poskytovateľa a Dodávateľa formou jednostranného právneho rokovania. Vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa prílohy nariadenia vlády č. 363/2013 Zb., Je k dispozícii nižšie.
8.2 Keďže si našich zákazníkov vážime a chceme im poskytovať najvyššiu kvalitu služieb, dodržujeme zákonnú 14-dňovú lehotu a v prípade potreby je možné ju po telefonickom dohovore a splnenie predĺžiť až na 45 dní.
8.3 Prijatie vráteného tovaru zaisťuje Poskytovateľ na prevádzke na území SR, dopravu k Dodávateľovi zabezpečuje Poskytovateľ na svoje náklady. Aby poskytovateľ skrátil dobu pre vrátenie po dohode z dodávateľovi poskytne kupujúcemu poukaz na nákup v hodnote vráteného tovaru s bonusom a to minimálne vo výške 30% z ceny vráteného tovaru Spotrebiteľ v súlade s ust. § 1832 ods. 1 vety druhej zák. č. 89/2012 Zb. súhlasí, že mu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy budú peňažné prostriedky vrátené formou kupónu na ďalší nákup. Pri odstúpení od zmluvy je adresa na zasielenie tovaru následovná : P.O.BOX Q 20 , 040 01 Košice . Dodržujte priosím tento format adresy nakolko je možné ak tam čokoľvek pridate že na zásielku nevydajú. Zasielky poslane dobierkou nepreberáme.

8.4 V prípade vrátenia peňazí zloženkou zákazníkovi bude vzhľadom k svojej výške zákazníkovi vyúčtovanie za platbu zloženkou a vrátenie peňazí o túto sumu zníženú. Odporúčame teda pri vracaní peňazí voliť metódu prevodu na bankový účet.
8.5 Poskytovateľ aj Dodávateľ sú oprávnení od zmluvy odstúpiť z dôvodu chybne uvedených údajov u inzerovaných produktov (napr. Skladovej dostupnosti, ceny, a i.) A v prípade neriešiteľných problémov s vybavením objednávky.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečený proti zneužitiu. Objednávkou služby je zákazník uzrozumený s tým, že jeho osobné údaje poskytnuté Poskytovateľovi, budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím stranám okrem Dodávateľa a prepravných spoločností *.
9.2 Užívateľ je oznámením svojich údajov pri používaní nákupná galéria (nákup, účasť v súťaži, prihlásenie k odberu noviniek, prispením v diskusii, použitím zákazníckeho servisu, vyplnením emailovej adresy v košíku i pri odoslaní objednávky, prihlásením na odber notifikácií v prehliadači i.) Uzrozumený so zasielaním informácií súvisiacich so službami nákupná galéria Bundyakabaty.cz a Dodávateľov na elektronickú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii či v objednávke a ďalej je uzrozumený so zasielaním obchodných oznámení na túto adresu z dôvodu oprávneného záujmu *.
9.3 Osobné údaje budú spracovávané maximálne po dobu plnenia zmluvy a ďalších maximálne 10 rokov, ak to vyžaduje plnenie daňových povinností *.

9.5 * Viac informácií v sekcii GDPR

10.1 Telefonická podpora

 Telefonickú podporu prevádzkuje prevádzkovateľ nákupná galéria z dôvodu aby bol čo najbližšie k samotnému kupujúcemu alebo zamyšlejicímu zvažovali. V telefonickej podpore kupujúcim každý pracovný deň od 10.00 hod do 16.00 hod specialne zaškolený personál Vám poradia pred samotným nákupom v nákupnej galérii a samozrejme aj po samotnom nákupe.

13. Riešenie sporov
Vzájomné spory medzi Kupujúcim a Poskytovateľom / Dodávateľom môžu byť riešené pred všeobecnými súdmi alebo mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov (ADR) prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, viac informácií nájdete na www. coi.cz.
Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V Praze dne 1.á.2019                                  ECEVI LTD